РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СТМ МЕДИКОМ ЕООД предоставя услуги по внедряване на ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, и BS OHSAS 18001:2007 за здраве и безопасност. Внедряването и поддържането на добре функционираща Система за управление във Вашата Организация ще допринесе за повишаване както на имиджа на фирмата сред обществеността, така и за повишаване на ефективността и ефикасността й с оглед на извършваните процеси.

Това е и гаранция за непрекъснато усъвършенстване и оптимизиране на цялостната дейност на Организацията. Успешната сертификация на Вашата фирма спрямо изискванията на международните стандарти ще повиши конкурентоспособността Ви и ще предостави по – големи шансове при участие в обществени поръчки.

Етапи и дейности при разработването и внедряването на системи за управление.

Етап 1 Подготовка за разработване и внедряване на система за управление:

1.1. Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване със структурата на организацията, дейността, спецификата на процесите, поддържаната документация, определяне на слабите места и възможните рискове при реализация на проекта. Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа;
1.2. Провеждане на първоначално обучение на Ръководството/ключови служители за запознаване със структурата и изискванията на стандарта , който ще се внедрява;
1.3. Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.

Етап 2 Разработване и внедряване на система за управление:

2.1. Разработване на първи проект на документите на системата за управление с обхват и съдържание в зависимост от спецификата на конкретния стандарт;
2.2. Преглед на разработения пакет документи на системата от ръководството и отговорните служителите на организацията, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документите;
2.3. Провеждане на обучение на персонала на организацията от екипа на СТМ МЕДИКОМ ЕООД и пристъпване към поетапно внедряване на системата;
2.4. Съдействие за подготовка на изискуемите от стандарта и одобрената система записи – планове, дневници, оценка на риска, цели и т.н.

Етап 3 Подготовка за сертификация:

3.1. Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
3.2. Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
3.3. Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен одит;
3.4. След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.